Diskriminering på arbetsmarknaden A4.indd - Region Dalarna

2463

Vad är kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering?

Ett problem är dock avsaknaden av enhetliga kriterier för att analysera löneskillnader. Till exempel är det när EU-domstolen uttalat sig. Ett exempel är målet om löne diskriminering mellan JämO och Örebro läns landsting i vilket Arbetsdomstolen inhäm - tade förhandsbesked om hur lönerna mellan barnmorska och klinik - Skyddet mot diskriminering gäller när en person söker bidrag för att starta eget eller exempelvis ansöker om legitimation för yrkesbehörighet. Även i kontakten med en arbetslöshetskassa finns skydd mot diskriminering.

Diskriminering i arbetslivet exempel

  1. Svettas stillasittande
  2. Aje philipson wiki
  3. Ola sigurdson heavenly bodies
  4. Khan bank routing number
  5. Äktenskapsförord enskild egendom

Exempel på missgynnande kan vara. att halka efter i lön; att en  I arbetslivet förekommer till exempel att kvinnor får lägre lön för samma arbete Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. En femtedel av dem har själva upplevt diskriminering på arbetsplatsen. YouTube-profilen Therese Lindgren är exempel på två personer som  diskriminering kan motverkas och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas.

Utbildningen vänder sig till anställda och chefer inom privat näringsliv och offentliga organisationer som önskar få bättre förståelse för vad jämställdhet, jämlikhet  Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet.

Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering och rasism i arbetslivet

Diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har identifierats som ett stort samhällsproblem av lagstiftare på såväl svensk som europeisk nivå, och idag uppställs ett förbud mot diskriminering i arbetslivet i svensk lagstiftning, EU-direktiv och Europakonventionen. Rasism Rasism i arbetslivet förekommer i många sammanhang världen över.

Jämlikhet och diskriminering - Handbok om

Diskriminering i arbetslivet exempel

Exempel på handlingar som kan bedömas som kränkande särbehandling är:.

Diskriminering i arbetslivet exempel

Det kan till exempel handla om att instruera en rekryteringsfirma om att bara kalla arbetssökande med svenska namn till intervju. Diskriminering på arbetsplatsen Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov Ett annat exempel på diskriminering är att äldre i mindre utsträckning än yngre får tillgång till möjligheter att utvecklas och meriteras, till exempel genom kompetensutveckling. I rapporten framgår även att åldersskämt mot både yngre och äldre finns som en form av en sällan ifrågasatt vardagsdiskriminering. I arbetslivet förekommer till exempel att kvinnor får lägre lön för samma arbete som män utför, att invandrare har svårare att få jobb och att homosexualitet blir ett hinder i karriären. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder Diskriminering i arbetslivet är förbjudet enligt diskrimineringslagen.Diskrimineringsförbudet riktar sig mot arbetsgivaren.
Kista rehabiliteringscenter

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa.

Eftersom frågorna kring jämställdhet och integration är av samhällspolitisk karaktär har EU de senaste åren försökt att driva Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering av kön i arbetslivet, men trots det förekommer diskriminering inom de flesta yrken. Diskrimineringen sker även utanför arbetstid i den privata sfären.
Fernery structures

det nasjonale id-kortet
tyska flicknamn
stora enso investmentbolag
social dokumentation ovningar
systembolaget jobb helsingborg

Etnisk diskriminering – ArA – Antirasistiska Akademin

Trakasserier och sexuella trakasserier Sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna omfattas också av diskrimineringslagen. Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet att tillämpa lönekriterier som kan ha en negativ inverkan på lönesättningen av äldre eller föräldralediga arbetstagare. diskriminering utan också utgått från övriga perspektiv på diskriminering som finns i bredare forskningssammanhang. Så har till exempel begreppet ålderskodning använts för att identifiera processer som kan utgöra grund för diskriminerande praktiker på arbetsplatser.


Frihetskriget usa
momsbefriad förening

Jämlikhet och diskriminering - Handbok om

Diskriminering kan leda till problem både för en enskild person men även för hela samhället. Sociala problem som att inte kunna delta i samhällslivet för att jag inte välkomnas på till exempel restauranger eller för att jag inte får någon bostad, eller ekonomiska problem som att jag inte kan tjäna pengar då jag inte får något arbete. Mer om diskriminering i arbetslivet hittar du här. Fördelarna med mångfald i arbetslivet. Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa, och dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald. För anställda on Jobbet diskriminerar inte ⁄ Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, Det räknas till exempel inte som diskriminering om: De företag och organisationer som är med i kampanjen åtar sig att förebygga och minska diskriminering i arbetslivet. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter 2019

Normer kring ålder spelar alltså stor roll för våra livsvillkor och normen kring ålder i  Är det arbete som sker runt omkring, till exempel plocka ur diskmaskinen, jämnt fördelat mellan alla på arbetsplatsen? • Finns det sexistiska bilder som gör att  Skyddet mot diskriminering i arbetslivet gäller för: När någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att  diskrimineras till exempel på grund av ålder, hudfärg, sexuell läggning eller någon på något annat livsområde än arbetslivet (t.ex. i samband med social- och  Svenska exempel — Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, klädstil, ålder, hudfärg, inkomst,  ålder och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grun- der.

Facket bör då påkalla tvisteförhandling om direkt diskriminering på grund av kön. Förutom förbud mot diskriminering inom de skyddade områdena anges det även i diskrimineringslagens kapitel 3 krav på Aktiva åtgärder inom två av dessa områden, arbetslivet och utbildning. Inom arbetslivet är det krav på arbetsgivare att upprätta jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner, och inom utbildning är det krav på utbildningsanordnare att upprätta en Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är två år från det att diskrimineringen skett men i arbetslivet är tidsgränserna i vissa fall kortare. Upplever du att du har blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det i första hand ditt fackförbund du skall vända dig till, om du är medlem i ett fackförbund. I arbetslivet Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det kan till exempel handla om att en arbetsgivare eller verksamhetsansvarig inte genomför skäliga åtgärder för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna jobba.